หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangngoen.go.th/or... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน ข้อเกี่ยวกับหน่วยงานคลิกเลือก โครงสร้างองค์กร
แสดงข้อมูล ดังนี้
1. แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
2. แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งสวนงานภายใน เช่น สำนัก กอง เป็นต้น
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangngoen.go.th/bo... https://www.wangngoen.go.th/me... https://www.wangngoen.go.th/st... https://www.wangngoen.go.th/st... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อบุคลากร คลิกเลือก คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน ข้อเกี่ยวกับหน่วยงานคลิกเลือก อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน ข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน คลิกเลือก ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangngoen.go.th/ho... https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
คลิกหัวข้อข้อมูลหน้าหลัก
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- แสดง QR Code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS
เลือนขึ้นเจอหัวข้อข่าวสาร คลิกเลือกประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wangngoen.go.th/ho... https://www.wangngoen.go.th/we... https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อบริการประชาชน คลิกเลื่อนขึ้นเลือกช่องทางรับฟังความคิดเห็น และกระดานสนทนา
หน้าเว็บหลักจะมี Chatbot มุมขวาหน้าเว็บไซต์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกที่แผนพัฒนาท้อง (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อแผน คลิกที่แผนอื่นๆ เลือกแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรายงาน คลิกที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เลือกรายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรายงาน เลือกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน
เลือกเกี่ยวกับหน่วยงาน
คลิกเลือก คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข้อมูลหน่วยงาน
เลือกเกี่ยวกับหน่วยงาน
คลิกเลือก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรายงาน
คลิกเลือก สถิติ
o13 E-Service https://www.wangngoen.go.th/ho... https://www.wangngoen.go.th/se... https://www.wangngoen.go.th/dn... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
คลิกหัวข้อข้อมูลหลัก
- แสดงช่องทางการให้บริการ E - Service
และ เลือกบริการประชาชน แล้วคลิก คู่มือประชาชน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข่าวสาร เลือกข่าวสาร
คลิกเลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/eg... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
ดำเนินการเลือก
- หัวข้อแผน คลิกเลือก แผนจัดหาพัสดุ
- หัวข้อข่าวสาร คลิกเลือก ประกาศจากระบบ e-GP
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข่าวสาร เลือกข่าวสาร
คลิกเลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข่าวสาร เลือกข่าวสาร
คลิกเลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อแผน คลิกเลื่อนเลือกนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรายงาน คลิกเลื่อนเลือกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้องานบริหารงานบุคคล คลิกเลื่อนขึ้นเลือกประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อนโยบายทรัพยากรบุคคล คลิกเลือก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้องานคู่มือการปฏิบัติงาน เลือกแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม

เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข่าวสารคลิกเลือกกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th/
หัวข้อรับเรื่องราวร้องเรียน
คลิกศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/co... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรับเรื่องราวร้องเรียน
คลิกเลือก ร้องเรียนทุจิต
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อรายงาน
คลิกเลือก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th
หัวข้อข่าวสาร
คลิกเลือก กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th/
หัวข้อข่าวสาร
คลิกข่าวประชาสัมพันธ์
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.wangngoen.go.th/ne... https://www.wangngoen.go.th/ne... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th/
หัวข้อข่าวสาร
คลิกกิจกรรม
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th/
หัวข้อรายงาน
คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.wangngoen.go.th/pr... https://www.wangngoen.go.th/pr... เข้าหน้าเว็บไซต์
https://www.wangngoen.go.th/
หัวข้อรายงาน
คลิกเลือกการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 054-828-149

โทรสาร : 054-828-149
e-Mail กลางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อบต.วังเงิน
  6521009@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
    จำนวนผู้เข้าชม 668,068 เริ่มนับ 21 เม.ย. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 087-659-8953
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10